[:vi]Tổng quan về cách điều chỉnh Equalizer (EQ)[:en]Overview of adjusting Equalizer (EQ).[:]

[:vi]

Kỹ thuật áp dụng trong các mạch Equalizer thường là các mạch lọc tần số, với sự tiến bộ trong việc thiết kế mạch, các mạch lọc tần số ngày nay rất đa dạng và đa năng. Trong âm thanh các mạch lọc thường hoạt động trong dãy âm tần từ 20Hz ~ 20KHz.

EQ-DBX-2231

EQ-DBX-2231

Nguyên lý chung của các mạch lọc bao gồm.

Không lọc tần số: một tín hiệu bất kỳ đưa vào mạch lọc thế nào, thì nó đi ra thế đó. Cụ thể như là các chức năng Equalizer Bypass, Equalizer In/ Out.

Tần số lọc: là bao nhiêu tùy theo nhu cầu thực tế sử dụng và vị trí đặt các bộ lọc mà người thiết kế là ra những bộ lọc có những dãy tần số khác nhau. Mỗi dãy tần được gọi tên một tần số đại diện, tần số đại diện có khi là tần số trung tâm của dãy tần số đó, có khi là tần số thấp nhất trong dãy tần đó, có khi là tần số cao nhất trong dãy tần đó.

Lọc cắt hay lọc cho qua: các chức năng như Low cut/ HPF ( high pass frequency) được hiểu như lọc bỏ tần số thấp cho tần số cao đi qua, hoặc LPF ( low pass frequency) / Hi cut, mạch này ngược lại với mạch trên lọc bỏ tần số cao giữ lại tần số thấp.

  • Có khả năng nâng lớn hoặc giảm nhỏ ( boot/cut) các dãy tần đã lọc: ±3 dB, ±6 dB, ±12 dB.
  • Có khả năng thay đổi được tần số nào muốn lọc ( sweep frequency ).
  • Có khả năng thay đổi được độ rộng / hẹp của dãy tần muốn lọc ( bandwidth).
  • Kết hợp được tất cả các chức năng trên.

Những khía cạnh gần như không thể chỉnh sửa bằng 1 Equalizer.

Không làm thay đổi được độ cao của âm thanh.

Không làm thay đổi được cấu trúc harmonic của âm thanh cụ thể như:

  • Nếu có 1 ai đó hát hay chơi 1 nhạc cụ bị lệch tone.
  • Không thể dùng 1 Equalizer loại bỏ đặc tính ngân vang ( sustain) của một âm thanh hay tiếng vang của không gian.

Một khí cạnh mà hoàn toàn có thể dùng 1 Equalizer để chỉnh sửa .

Quân bình sự mất cân đối trong cấu trúc harmonic của một âm thanh, các giảm các harmonic vượt trội, nâng các harmonic có xu hướng suy giảm.

Feedback Control : Khống chế hiện tượng feedback bằng  graphic equalizer 31 band ( 1/3 octave).

Bất kỳ một hệ thống âm thanh nào khi lắp xong, ít khi nó có một đáp tuyến bằng phẳng, đáp tuyến của nó là sự kết hợp đáp tuyến của tất cả các thiết bị và cuối cùng là với căn phòng.

Khi ta tăng gian hệ thống, đỉnh cao nhất trong đáp tuyến có xu hướng tạo ra feedback trước rồi tiếp tục đến các định kế tiếp.

Ta qua tuần tự các bước sau:

  • Tất cả các cần gạt đưa về vị trí giữa ( 0dB) sau đó ta tăng cường độ của hệ thống lên từ từ cho tới khi xuất hiện tiếng hú đầu tiên.
  • Tìm ra cần gạt có các tần số tương ứng với tiếng hú giảm từ từ những cần này đến khi tiếng hú ngưng.
  • Tiếp tục tăng cường độ đến tiếng hú thứ 2, giảm nhẹ cần gạt trên EQ có tần số tương ứng.
  • Tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi ta tăng cường độ lên mà tiếng hú không còn.

Đến đây cường độ của hệ thống tăng lên đáng kể, mức cường độ đạt mức cao nhất , ta cần giảm lại cường độ xuống để có một hệ thống hoạt động ổn định.

[:en]Techniques applied in the equalizer circuit is usually frequency filter circuits, with the advancement in the design of the circuit, the frequency filter circuit today are varied and versatile. In audio filter circuits typically operate in frequency ranges from 20Hz ~ 20KHz audio.

EQ-DBX-2231

General principles of the filter circuit included.

No filter frequency: a signal included in the filter circuit any how, then it comes out of that. Specifically, as the Bypass function Equalizer, Equalizer In / Out.

The frequency of filter: How much depends on the actual user needs and placement of filter design is that the filters have different frequency ranges. Each frequency band is named a representative frequency, frequency representation when the center frequency of the frequency range, there is the lowest frequency in the frequency range, there is the highest frequency in the range such frequency.

Cut filter or filter for adoption: Low functions like cut / HPF (high pass frequency) be interpreted as filtering out low frequency to high frequency to pass, or LPF (low pass frequency) / Hi cut, this circuit backwards with vessels on the high frequency filter out low frequency retained.

Able to lift large or small decrease (boot / cut) of the filtered frequency ranges: ± 3 dB, ± 6 dB, ± 12 dB.
Ability to change the frequency you want to filter (sweep frequency).
Ability to change the width / narrow range of frequencies you want to filter (bandwidth).
Combine all of the above functions.
These aspects can not be edited almost 1 Equalizer.

Do not alter the height of the sound.

Do not alter the harmonic structure of sounds such as:
If there is someone singing or playing 1 1 instrument distorted tone.
You can not use 1 Equalizer features eliminate ring (sustain) the sound or the echo of space.
A gas side, absolutely can use 1 Equalizer for editing.
Equalization imbalance in the harmonic structure of a sound and superior harmonic reduction, bringing the harmonic tends to decline.

Feedback Control: Controlling phenomenon with graphic feedback equalizer 31 band (1/3 octave).

Any sound system when the installation is complete, it rarely has a flat response, its response is a combination of response of all the equipment and finally to the room.

As we increase the system time, the highest peak in the response tends to generate feedback first and then continue to the next set.

Me through sequential steps:
All lever positions taken between (0dB) then we increase the intensity of the system slowly until the howling occurs first.
Find the lever with the frequency corresponding to the howling down from from this need until the howling stops.
Continued increases in intensity to the 2nd howls, mitigation levers on the corresponding EQ frequency.
Continue repeating until we increase the intensity up but no longer howling.
At this point the system’s intensity increased significantly, the highest intensity, we need to reduce the intensity down to have a stable operating system.[:]