[:vi]Tìm hiểu về dây và đầu nối thiết bị âm thanh.[:en]Learn about wiring and connector device.[:]

[:vi]Các loại dây nối:

 • Dây tín hiệu: Trong lãnh vực âm thanh, giữa hai thiết bị nối với nhau, đều được liên kết bằng một loại dây tương tự như dây điện. Nhưng để tránh xảy ra hiện tượng noise (nhiễu), dây này được thiết kế đặc biệt hơn các loại dây thông thường. Đơn giản nhất là là một sợi dây điện nhiều sợi có bọc nhựa mềm được bao quanh bởi một lớp giáp bằng những sợi dây diện nhỏ mềm kín tất cả chu vi. Dây này được gọi là dây tín hiệu đồng trục (coaxial signal wire). Loại dây trên chỉ được dùng trong các máy dân dụng vì khả năng chống noise kém và không thể nối dài quá 3 mét (10 feet) mà không bị hao hụt tín hiệu. Chuyên nghiệp hơn (Professional), loại dây chúng ta phải dùng là loại dây cũng có 1 giáp nhưng bao quanh 2 sợi dây điện mềm (dây balance). Tính năng loại này chống noise cao và có thể kéo dài tối đa 300 mét (1000 feet).

dây tín hiệu

 • Audio linkThông thường, bàn điều khiển âm thanh (sound console) đặt cách xa sân khấu biểu diễn. Nếu chúng ta phải thiết kế vài chục sợi dây tín hiệu thì quá bất tiện. Thế nên, chúng ta phải dùng một sợi dây gọi là audio-link có sẵn vài chục sợi dây tín hiệu nhỏ bên trong, hai đầu là jack XLR3 đực và cái. Thường là 12 input + 2 output hay 16 + 4, 20 + 4, 24 + 6 hoặc hơn nữa. Với chiều dài 100 feet, 200 feet v/v…
Audio link cable

Audio link cable

 • Dây loa (speaker wire)Trên lý thuyết chúng ta có thể xử dụng bất kỳ loại dây dẫn điện đôi nào miễn nó có tiết diện đủ lớn và phân biệt được 2 sợi với nhau là có thể làm dây loa được rồi. Trên thị trường trong nước hiện nay, thông dụng nhất cho chúng ta xử dụng là loại dây đôi do Nhật sản xuất có lớp nhựa trong cho thấy lõi bên trong hai loại dây kim loại màu trắng bạc ta gọi là – (cold) và màu đồng ta gọi là + (hot).
Dây loa

Dây loa

Các loại đầu nối (jack, connector)Tất cả các loại jack đều có hai cái đi từng cặp male và female (đực và cái).

 • Phone jack (jack 6 ly): còn gọi là ¼” connector, khi hàn với dây tín hiệu,các bạn nhớ phân biệt ground (mát), cold (trừ), hot (cộng) theo hình kèm sau đây. Riêng phone jack mono chỉ có hai  cực thôi, trừ và mát nhập chung.

Jack 6 ly

 • RCA jack (jack hoa sen): loại này thường dùng để nối các loại máy phát nhạc (CD, Tape) với mixer,ta chỉ cần dùng dây kèm theo máy là được.

Jack RCA - Jack hoa sen

 • XLR3 jack (jack canon): Jack thông dụng nhất trong các loại đầu nối tín hiệu. Nó được dùng trong hầu hết các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Từ microphone, mixer, effect,amplifier đều phải xử dụng nó.
  • Cách nối XLR3 jack (jack canon) với dây tín hiệu như sau : Trong trường hợp đấu nối các loại jack có 3 cực, các bạn phải để ý tới cách đấu balanced và unbalanced.

Jack XLR3

 • DIN jack (jack 5 chân) : Đó là một bộ jack đực, cái 5 cực (xem hình) dùng để nối các tín hiệu âm thanh với nhau. Trong các hệ thống âm thanh dân dụng, một cách tiện lợi và đơn giản, nó nối input output stereo của các thiết bị band, đĩa với ampli chỉ bằng độc nhất một sợi dây tín hiệu.

DIN jack

 • Jack speakon : Phần này nói tới đầu nối các thiết bị loa và amplifier. Ở các hệ thống âm thanh cũ, thường nối các thiết bị này mà không cần đầu nối, nghĩa là đằng sau amplifier và loa có những cọc điện và chúng ta chỉ cần lấy dây loa nối chúng lại theo từng cặp có đánh dấu + – là xong hoặc dùng phone jack đực cái làm đầu nối. Tuy nhiên cả hai cách này đều có những khuyết điểm : khó làm và không an toàn.

Jack speakon

Gần đây các hãng sản xuất đều dùng jack speakon vì những ưu điểm sau :

 • Các chấu nối rất chắc, không thể tuột ra được.
 • Một jack có thể từ 1 đến 3 way trong mỗi thùng loa (sẽ đề cập từ way sau).
 • An toàn và tiện lợi cho người sử dụng.

[:en]The wire:

 • Wire signal: In the realm of sound, between two devices connected together, are linked by a similar kind of wire rope. But to avoid the phenomenon of noise (interference), this cord is designed specifically than conventional wires. The simplest one is an electric wire coated with soft fibers are surrounded by a layer of armor with soft ropes small area closed all perimeter. This wire is called coaxial signal wire (coaxial signal wire). Wire on the machine is only used in civil as poor resistance to noise and can not connect more than 3 meter (10 feet) without any signal loss. More professional (Professional), we have used wire is wire 1 armor but also surrounded two soft wires (wires balance). This kind of anti-noise feature and can extend up to 300 meters (1000 feet).
  signal wire

dây tín hiệu

 • Audio link: Typically, the console sound (sound console) located away from the stage performance. If we have designed several dozen signal wire is too inconvenient. So, we had to use a rope called audio-link with several dozen small signal wires inside, flanked by male and female XLR3 jack. Usually 12 or 16 inputs + 2 output + 4, 20 + 4, 24 + 6 or more. With a length of 100 feet, 200 feet v / v …
Audio link cable

Audio link cable

 • Speaker wire: In theory we can use any kind of electrical wires as long it sometimes large enough cross-section and distinguish two strands together is possible speaker wire then. On the domestic market today, the most common for us is kind of wire pairs used by Japanese manufacturers showed resin inner core wire two silvery white metal called – (cold) and color Council called + (hot).
Dây loa

Dây loa

he connectors (jack, connector): All types of jacks have two male and female come in pairs.

 • Phone jack (jack 6mm): also known as ¼ “connector, when welding with signal wire, you remember distinguish ground (cool), cold (minus), hot (plus) in the form attached below. Particularly mono phone jack only two poles only, unless and cool merge.

Jack 6 ly

 • RCA jack (jack shower): This type is often used to connect all kinds of music player (CD, Tape) with mixer, I just use the supplied cord is.
  RCA Jack – Jack shower

Jack RCA - Jack hoa sen

 • XLR3 jack (jack canon): the most common Jack in the signal connectors. It is used in most professional audio equipment. Microphone, mixer, effects, amplifier are forced to use it.
  • XLR3 connecting jack (jack canon) with signal wiring as follows: In the case of connection types with 3-pole jack, you must pay attention to a balanced and unbalanced game..

Jack XLR3

 • DIN jack (jack 5 feet): This is a male jack, the 5-pole (see picture) is used to connect the audio signal together. In the sound system of civil, a convenient and simple way, it connects input stereo output of band equipment, discs with unique amplifier with only one signal wire.

DIN jack

 • Jack speakon: This section refers to the device connector and speaker amplifier. In the old sound system, often connected devices without connectors, ie amplifier and speakers behind with electric poles and we just take the speaker wires connect them in pairs marked + – is finished or phone jack connectors male ones do. However both of these approaches have disadvantages: difficult and unsafe.

Jack speakon

Recently manufacturers have used speakon jacks for the following advantages:

 • The connector pins are sure, can not slip out.
 • A jack can from 1 to 3 way in every cabinet (described from way back).
 • Safety and convenience for users.

 [:]